Herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

De consument heeft recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepaling, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak niet commercieel zijn of een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen:

A. Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

Bij overeenkomsten tot levering van goederen bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

In het geval van overeenkomsten voor de levering van gegevens die niet op een fysieke drager zijn opgeslagen en die in digitale vorm worden geproduceerd en ter beschikking gesteld (digitale inhoud), bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Software Outlet BV, Postbus 130, 7450 AC Holten, Nederland, E-Mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw besluit om dit contract te herroepen. U mag het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de opzegtermijn te voldoen is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn stuurt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze Overeenkomst terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

In het geval van contracten voor de levering van goederen kunnen wij de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de annulering van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de Goederen indien dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de Goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek van de toestand, de eigenschappen en de werking ervan.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het recht van herroeping vervalt voortijdig voor contracten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verwijderd.

Het recht van herroeping vervalt voortijdig voor overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud als wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat wij voor het einde van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst zullen beginnen en u ons heeft bevestigd dat u zich ervan bewust bent dat u uw recht van herroeping zult verliezen door uw toestemming te geven om met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen.

Algemene informatie over de terugzending van goederen

1) Vermijd schade en vervuiling van de goederen. Gelieve de goederen aan ons te retourneren in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Gelieve niet terug te keren de goederen aan ons vracht te verzamelen.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Formulier voor intrekking

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar

Software Outlet BV (h.o.d.n. {store_name})
Postbus 130
7450 AC Holten
Nederland
E-Mail: {config_mailing_reply_to}Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) ________________


Naam van de consument(en)


Adres van de consument(en)


Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

_________________________________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.